Vakıf Senedi


GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI SENEDİ
KURUCULAR
Madde 1- Vakfın kurucuları Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu öğretmenleri
KURUCULAR: Ayşe Melek ERSEL, Suzan ALAM, Huriye BOSTANCIOĞLU, Zinet Muazzez OLCAY, Güzin Gülseren ÜNSAL, Mürüvet TOPÇU, Ayşe Emel ERKMEN, Mebrure TİNEL, Hasan Hüseyin ERDOĞAN, Fatma Nabile TİLEV, Fatma Zeynep TANAYDI

VAKFIN GAYESİ:
Madde 2- Vakıf Gazi Üniversitesi Öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve personeline;
a) Yurt içi ve yurt dışı burslar vermek,
b) Muhtaç öğrencilerin yiyecek, giyecek ve kitap masraflarını karşılamak,
c) Tabi afetlerden zarar gören üniversite öğrencilerine ve öğretim elemanlarına ve personele maddi ve ayni yardımlarda bulunmak,
d) Vakfın imkanları ölçüsünde öğrencilere, öğretim elemanlarına ve personele sosyal ve kültürel ve türlü faaliyetlerde yardımda bulunmak,
e) Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin araştırma, dinlenme, eğitim ve benzeri faaliyetlerini temin etmek için kamplar kurmak, bu maksatlarla gayrimenkul alıp, satmak, işletmek ve inşa etmek,
f) Öğretim elemanları, öğrencilerin ve personelin ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında yurtlar, kantinler ve sosyal tesisler inşa etmek, satın almak, satmak veya kiralayarak işletmek,
g) Öğretim elemanlarına ve personele düşük faizli ödünç para vermek,
h) Muhtaç öğrencilere ve üniversite personeline ayni veya nakdi yardım yapmak,
ı) Okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim (lise) ve yüksek öğretimle ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü faaliyette bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim-öğretim verecek okulları açmak ve tesisleri kurmak,
i) Otel, motel, hastane, poliklinik, öğrenci yurdu, misafirhane gibi işletmeler açmak,
j) Gelir artırmak amacıyla, her türlü işletmeler, şirketler ve holdingler kurmak, veya kurulmuş olanlara ortak olmak, paylarını satın almak ve satmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle geçici ve/veya devamlı mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapmak,
k) Her türlü bilimsel araştırmalar yapmak, yapanları desteklemek, bu gaye ile laboratuarlar kurmak, yarışmalar tertip etmek, ödüller vermek, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarda bulunmak,
l) Bilimin gelişmesi için Gazi Üniversitesi yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak. Bu cümleden olmak üzere eğitsel ve bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, monografi, araştırma sonuçlarını basın yayın, çoğaltma faaliyetlerinde bulunmak, kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, kurslar ve sergiler düzenlemek,
m) Gazi Üniversitesi’nin araştırma ve uygulama potansiyelini geliştirmek ve Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla, ileri teknolojinin gerektirdiği bilumum araç-gereç, makine, teçhizat, bilgi, işlem ve sair sistemleri imal etmek, kiralamak veya kiraya vermek, etütler, projeler, analizler yapmak veya yaptırmak,
n) Gerekli hükümlere uymak suretiyle, Vakfın konusu ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilgili bulunan veya gayenin gerçekleşmesi için gerekli ya da bunun gerçekleşmesini sağlamaya yarayabilecek taşınır veya taşınmaz mallara ilişkin her türlü ticari, mali, sınai ve iltizami işlemler yapar. Bu cümleden olarak taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, borçlanmak, rehin ve ipotek ve irtifak haklarını tesis etmek ve vermek, her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak gibi her türlü iltizami ve tasarrufi işlemlerde bulunmak,
o) Vakfın mali yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, bütçe imkanlarının yetersiz kalması durumunda, Gazi Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ikamet ettiği binaların onarım, tadilat, tefriş, donanım giderleri ve çevre düzenlemesine katkı vermek, ayni, nakdi ihtiyaçlarını karşılamak. Bütçe yetersizliği sebebiyle üniversitenin yapamadığı ödemeleri bedeli sonradan tahsil edilmek üzere yapmak, üniversiteye faizsiz borç para vermek,
p) Vakfın mali yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, üniversitenin tanıtımı için yapılacak her türlü kültürel, sportif, sosyal faaliyetlere katkıda bulunmak, TV, radyo, matbaa, temsil, ağırlama, yemek, kokteyl vb. tanıtım amaçlı harcamalara katkıda bulunmak,
r) Vakfın mali yapısını tehlikeye sokmayacak şekilde, üniversitenin tanıtımı ve gelişimi için her türlü bilimsel kültürel ve sportif faaliyetlere katkıda bulunmak ve bu amaçla bilişim, telekomünikasyon, televizyon, radyo vb. alanlarda üniversiteye yardımcı olarak ortak veya tek başına projeler üstlenmek, bununla ilgili şirketler kurmak, varolanlara iştirak etmek,
VAKFIN ADI VE İKAMETGAHI:
Madde 3- VAKFIN ADI: Gazi Üniversitesi Vakfı’dır.
VAKFIN İKAMETGAHI: Eti Mahallesi Birecik Sokak Gazi İş Merkezi No:38 Maltepe/ANKARA

VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 4- İlk kuruluş varlığı olarak, Vakfa tahsis edilen 1.- YTL. ’dir. Vakıf, işbu mal varlığını mevzuatın izin verdiği her türlü endüstriyel, ticari ve hukuki imkanlar ve bağışlarla arttırır.
VAKFIN KAYNAK VE GELİRİ:
Madde 5-
a) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlarla, vasiyet yoluyla intikal edecek değerler vs. gelirler,
b) Vakfın mal varlığının bankalarda muhafazasından elde olunacak faizler, hazine bonosu ve devlet tahvillerinin tutulmasından sağlanan gelirler
c) Tertiplenecek müsamere, konser, piyango, balo ve yarışmalardan sağlanacak gelirler,
d) Öğrencilere verilecek burs ve kredilerden alınacak faizler,
e) Yardım gören öğrencilerin vakfa iade edecekleri paralar,
f) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için kurulmuş olan şirketlerden, işletmelerden, holdinglerden elde edilen her türlü gelirler,
g) Bütün menkul kıymetlerin alımı, satımı ve hibelerden elde edilen gelirler,
h) Amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı olabilecek menkul ve gayrimenkul malları, hakları, hibe, satınalma, kiralama, satma ve diğer tasarruf yolları ile temin edilen gelirler,
ı) Sürekli ve geçici gelir kaynakları yaratmak üzere ekonomik girişimler sonucu elde edilecek gelirler.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 6- Vakfın organları aşağıda belirtilmiştir.
A- Genel Kurul
B- Yönetim Kurulu
C- Denetleme Kurulu
D- Onur Kurulu
Madde 7- Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Gazi Üniversitesi Rektörü, Rektör Yardımcıları, Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri ile Üniversite Genel Sekreteri ve Üniversite Hukuk Müşavirinden meydana gelir.
GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 8- Genel Kurul iki yılda bir mart ayında ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde toplanır. Genel Kurul toplantısında üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra tekrarlanır ve nisap aranmaz. Vakıf senedinin değiştirilmesi, vakfın tasfiyesi konularında karar alınabilmesi için Genel Kurul üyelerinin 3/4 ‘ünün toplantıda hazır bulunması gerekir. Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekil tarafından açılır. Bilahare üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve katip seçilmek suretiyle Vakıf Genel Kurulu Başkanlık Divanı teşkil edilir. Yoklamayı müteakip gündemdeki maddelerin sırasıyla görüşülmesine geçilir. Genel Kuruldaki görüşmeler bir zabıtla Genel Kurul Toplantısı defterine geçilerek Başkanlık Divanı tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu’na tevdi edilir.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9-
a) Vakfın Hesap durumu ve bilançosu, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun raporlarını inceleyerek karara varmak,
b) Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinden 10. maddede belirtilen asil ve yedek üyeler ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
c) Yeni yıl bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
d) Vakfın idaresi ve gelişmesi için gerekli kararlar almak,
e) Vakıf Senedi’nin değiştirilmesine, vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek.
YÖNETİM KURULU
Madde 10- Vakfın her türlü işleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Üniversite Rektörü ile, Genel Kurul Üyeleri arasından 2 yıl için seçilen 6 üyeden meydana gelir.
Seçimlerde asil üye kadar yedek üye seçilir. Rektör’ün görevinden ayrılması halinde yeni atanan Rektör kurula girer. İlk toplantıda Yönetim Kurulu Rektör’ün başkanlığında görev taksimi yaparak başkan, iki başkan vekili, bir sekreter ve bir muhasip seçer. Başkan bulunmadığı zamanlarda başkan vekilleri aynı yetkilerle donatılmış sayılır. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birisi boşalırsa yerine en fazla oy alan yedek üye davet olunur. Yönetim Kurulu’nda verilen kararlar noterlikçe tasdik edilmiş deftere kaydedilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini kararın altına yazmak suretiyle imza ederler. Vakfın her türlü muamelatını Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte vakıf sekreteri yürütür.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 11-
a) Vakfın nakit ve nakit dışı varlıklarını en iyi şekilde nemalandırmak,
b) Vakfın bütçesini hazırlamak ve lüzumu halinde büro personeli çalıştırmak,
c) Vakfın bilançosunu ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bütçe ile birlikte Genel Kurul’a sunmak ve ilan etmek,
d) Vakfın Tüzel Kişiliğini resmi ve gayri resmi kişilere karşı temsil etmek,
e) Vakıftan yararlanacak öğrencilerin vasıflarını tayin ve tespit etmek,
f) Gerekli görevleri yapmak ve yetkiyi kullanmak,
g) Onur Kurulu Üyeleri’ni seçmek.
h) İktisadi işletmeler, şirketler iktisadi teşekküller ve benzeri iktisadi kuruluşları kurmak, kurdurmak, işletmek, varolanlara ortak olmak ve iktisadi teşekküllerin şubelerini açabilme kararlarını vermek,
ı) Vakfın taşınır, taşınmaz mal edimine ve yatırım alanlarının seçimine karar vermek.
i) Vakıf senedi hükümlerine göre öğrencilere, idari ve akademik personele verilecek karşılıklı veya karşılıksız Yüksek Öğrenim Bursları ile verilecek kredilerin vadesini ve öğrencilere yapılacak karşılıksız nakdi yardım miktarını tespit etmek,

ONUR KURULU ÜYELERİ:
Madde 12- Onur Kurulu Üyeleri, Vakfa maddi ve manevi emeği geçen kişiler arasından Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Kurul Rektörün teklifi ile (yılda en az bir kere olmak üzere) toplanarak dilek ve temennilerde bulunur. Bu dilek ve temenniler Yönetim Kurulu tarafından her zaman dikkate alınır.
DENETLEME KURULU:
Madde 13- Vakfın denetleme işleri üç kişilik Denetleme Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulca kendi üyeleri arasından 6 denetçi seçilir. En fazla oy alan 3 Genel Kurul üyesi asil üye ve oy sırasına göre sonra gelen 3 Genel Kurul üyesi de yedek denetçi olurlar. Denetim Kurulu Üyeleri 2 yıl için seçilir. Denetçiler, bu vakfın senedi ile Medeni Kanunun hükümleri gereğince kendilerine verilen görevleri yaparlar.
VAKFA AİT İMZA YETKİLERİ:
Madde 14- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Vakfa ilişkin imza yetkisini Yönetim Kurulu tespit eder. Ancak imza yetkisi çift imza atılmak suretiyle kullanılır.
VAKIF İÇİN YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:
Madde 15- Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin hizmetleri ile Denetim Kurulu Üyelikleri hizmetleri fahridir. Ancak Genel Kurul tarafından ittihaz edilecek karar ile vakfın amacının gerçekleşmesi için yapılacak hizmetlerin tahakkuku ve yapılacak seyahatler sebebi ile verilebilecek görev yolluğunu alabilirler. Çalıştırılacak personelin ücretleri 6’şar aylık dönemler halinde Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
VAKIF PARASININ KULLANILMASI ŞEKLİ:
Madde 16- Vakfın ana sermayesi öğrencilere, akademik ve idari personele burs ve borç olarak verilebilir. Öğrencilere ve 2. maddede belirtilen akademik ve idari personele karşılıksız yapılacak burslar ancak vakfın diğer gelir kaynaklarından elde edilecek vakıf gelirlerinden yapılır.
VEDİA:
Madde 17- Bu Vakfı muhtaç öğrencilere yardım amacıyla kurduk. Vakfın yaşamasında emeği geçecek öğretmen arkadaşlarımızın gayretleri makbul olacaktır. Bütün temenni ve niyazımız memleketimizin fertlerinin yücelmesi ve vakıftan yardım almadan öğrencilerin yetişmelerinin sağlanmasıdır. Ancak Vakıf yardımıyla yetişmekte olan öğrencilerin kendinden sonra gelecek arkadaşlarına yardımcı olmaları ve vakfın ilelebet yaşamasını temin için görev almalarıdır. Vakfın ilelebet yaşaması ve gelişmesi sizlerin de vakfın gayesini benimsemeniz ve sevmenizle olacaktır. Allah sizleri bu çalışmanızda başarılı kılsın.
VAKFIN NİHAYETE VARMASI:
Madde 18- Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız hale gelmesi sebebiyle dağıtılması halinde, borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’na veya bu amacı taşıyan bir kuruma devir olunur. Diye sözü bitirdiler verilen bu tekrirleri ben yeminli noter bir nüshai asliye olarak tanzim ettim ve muhteviyatını kendilerine cebren okudum ve mealini anlattım arzularının tam istedikleri gibi olduğunu beyan ve ikrar etmesi üzerine birlikte imza ettik ve mühürledik.
ŞAHİTLER KURUCULAR NOTER
İmzaları A.Melek ERSEL Resmi Mühür
İmza
Suzan ALAM
İmza
Huriye BOSTANCIOĞLU
İmza
Zinet Muazzez OLCAY
İmza
Güzin Gülseren ÜNSAL
İmza
Mürüvet TOPÇU
İmza
Ayşe Emel ERKMEN
İmza
Mebrure TİNEL
İmza
Hasan Hüseyin ERDOĞAN
İmza
Fatma Nabile TİLEV
İmza
Fatma Zeynep TANAYDI
İmza

GEÇİCİ MADDE: Vakıf senedinde gerekli değişiklikler yapılıp formaliteler ile ikmal edildikten sonra Genel Kurul 3 ay içinde tekrar toplanarak yeni duruma göre organlar yeniden teşkil edilir.